Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Nowe rozporządzenie MEN wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Hadykówce prowadzi kształcenie na odległość. Dodatkowo oprócz już istniejących kontaktów z uczniami i rodzicami wychowawcy utworzyli dla uczniów klas IV-VIII ,,klasowe grupy kontaktów z uczniami” za pośrednictwem adresów e-mail. Będą one służyć przesyłaniu informacji nauczyciel- uczeń, uczeń-nauczyciel, co umożliwi ocenianie ,,prac pisemnych ” uczniów. Nauczyciele przygotują dla uczniów zagadnienia zgodnie z planem lekcji oraz będą odpowiadać na nurtujące pytania uczniów i rodziców.

Drodzy Rodzice!

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Wzajemna pomoc i współpraca pozwoli na wypracowanie jak najlepszych form wsparcia dla dzieci.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

Agnieszka Magda-dyrektor SP w Hadykówce

Zapraszam również do kontaktu

e- mail: agnieszka30360@gmail.com

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Zachęcamy Was do codziennego odwiedzania strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje . Znajdziecie tam przygotowany materiał dla każdej klasy. Wystarczy wybrać klasę, do której uczęszczacie, następnie kliknąć na PLAN LEKCJI, przejrzeć zgromadzone tam materiały i wykonać proponowane ćwiczenia.

Informacja MEN

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku
z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
– informacja MEN

Zawieszenie do 25 marca 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez szkoły wszystkich form działalności.Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby w tym okresie nauczyciele wspierali uczniów w samodzielnej nauce  w domu i kontaktowali się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola, szkoły lub placówki, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego.

W przypadku nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej czas pracy oraz zadania wykonywane w ramach czasu pracy określają przepisyKarty Nauczyciela.[1]Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 tej ustawy w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel jest obowiązany realizować nie tylko zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, ale również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Dyrektor szkoły może więc w okresie zawieszenia prowadzenia zajęć zlecać nauczycielom inne zadania, np. przygotowywanie i przesyłanie uczniom materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu. Zastosowanie ma w tym przypadku również art. 81 § 3 Kodeksu pracy, który umożliwia powierzenie pracownikowi w okresie przestoju innej odpowiedniej pracy.

O organizacji pracy nauczycieli decyduje dyrektor

O organizacji pracy nauczycieli decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 7 Karty Nauczyciela jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Działając na podstawie art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[2],dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi wykonywanie pracy zdalnej. 

Możliwe jest zatem świadczenie pracy przez nauczycieli zarówno w miejscu ich pracy, jak i świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W pierwszym przypadku nauczyciele przygotowują i przesyłają uczniom materiały, korzystając ze sprzętu na terenie szkoły.­­

Za dni, w których nauczyciele będą świadczyli pracę, otrzymują wynagrodzenie bez zmian, z wyjątkiem dodatku za warunki pracy, który jest należny wyłącznie za godziny przepracowane w określonych warunkach pracy, oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które jest związane z dodatkową pracą nauczyciela polegającą na realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powyżej pełnego wymiaru zajęć.

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Drodzy Rodzice i Uczniowie, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele SP w Hadykówce będą umieszczać materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu. Materiały należy szukać w zakładce NAUCZANIE ZDALNE. Ponadto uczniowie mogą korzystać z następujących platform i stron internetowych:

Informacja

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci  od 12 do 25 marca br. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

12 i 13 marca br. to dni, w których  w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Minister zachęca uczniów do samodzielnej nauki korzystając z platformy epodręczniki.pl ,do której dostęp jest bezpłatny.

Rodzicom posiadającym dziecko w wieku do lat 8, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni – szczegółowe informacje uzyskać można na stronie ZUS.

Rodziców prosi się o śledzenie bieżących komunikatów GIS, MZ, MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz odwiedzaniu naszej strony internetowej www.sphadykowka.cmolas.org .

Uczniów prosi się o przebywanie w domach i unikanie dużych skupisk ludzi oraz odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć z przeznaczeniem na uzupełnianie wiadomości, czytanie lektur, poszerzanie umiejętności i rozwijanie kompetencji.

Wszystkich prosi się o przestrzeganie zasad higieny własnej i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

STRATEGIA I TAKTYKA W WARCABACH

Warcaby to najpopularniejsza gra strategiczna. Wymaga od graczy umiejętności przewidywania oraz wyobraźni. To doskonały trening myślenia. Niezależnie od tego, jak ktoś gra dobrze, zawsze znajdzie się ktoś, kto gra jeszcze lepiej. Niezależnie od tego, jak ktoś gra źle, zawsze znajdzie się ktoś kto gra jeszcze gorzej.

IMG_4676.JPG

28 lutego Wiktoria Posłuszna, Bartosz Ziółkowski i Piotr Czachor reprezentowali naszą szkołę podczas IX Gminnego Turnieju Warcabowego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku. Celem konkursu była integracja uczniów, a także kształtowanie postawy sportowej rywalizacji oraz kulturalnego  zachowania wobec przeciwnika, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach problemowych i dostosowania się do reguł gry, kształtowanie umiejętności przeżywania sukcesów i porażek.
Impreza cieszyła się dużą popularnością. Podczas turnieju panowała serdeczna atmosfera. Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani do gry. Naszym uczniom nie udało się zająć miejsc na podium, ale wróciliśmy z konkursu z dyplomami, upominkami i motywacją do dalszych ćwiczeń. Zwycięzcom z innych zaprzyjaźnionych szkół serdecznie gratulujemy.