Szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia

Sza­now­ni Ro­dzi­ce, drodzy Ucznio­wie.

Po­ni­żej pu­bli­ku­je­my ma­te­ria­ły Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki / De­par­ta­ment In­for­ma­cji i Pro­mo­cji do­ty­czą­ce szcze­pień dzieci po­wy­żej 12 roku życia. Za­miesz­czo­ne ma­te­ria­ły mają je­dy­nie cha­rak­ter in­for­ma­cyj­ny.

Har­mo­no­gram szcze­pień po wa­ka­cjach

Po za­koń­cze­niu wa­ka­cji szcze­pie­nia będą wy­ko­na­ne w do­tych­cza­so­wych miej­scach oraz w tym­cza­so­wych mo­bil­nych punk­tach szcze­pień. Zor­ga­ni­zu­ją je pod­mio­ty lecz­ni­cze pro­wa­dzą­ce sta­cjo­nar­ne punkty szcze­pień.

Szcze­pie­nia będą od­by­wa­ły się według na­stę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • I ty­dzień wrze­śnia (1.09-5.09) – ty­dzień in­for­ma­cyj­ny – lekcje wy­cho­waw­cze i spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi o cha­rak­te­rze in­for­ma­cyj­no-edu­ka­cyj­nym,
  • II ty­dzień wrze­śnia (6.09-12.09 – ty­dzień przy­go­to­wa­nia do szcze­pie­nia – zbie­ra­nie przez wy­cho­waw­ców zgód od ro­dzi­ców i opie­ku­nów praw­nych na szcze­pie­nie dzieci,
  • III ty­dzień wrze­śnia (13.09-19.09) – ty­dzień szcze­pień.

Przy­go­to­wa­nie się ucznia do szcze­pie­nia – re­ko­men­da­cje dla ro­dzi­ców

Wspól­nie z Mi­ni­ster­stwem Zdro­wia opra­co­wa­li­śmy także re­ko­men­da­cje do­ty­czą­ce przy­go­to­wa­nia się ucznia do szcze­pie­nia. Są one skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim do ro­dzi­ców i opie­ku­nów. W za­le­ce­niach zna­la­zły się m.​in. in­for­ma­cje do­ty­czą­ce spo­ży­wa­nia po­sił­ków przed szcze­pie­niem czy przyj­mo­wa­nia leków. Przed szcze­pie­niem ro­dzi­ce po­win­ni zwró­cić także szcze­gól­ną uwagę na rze­tel­ne wy­peł­nie­nie kwe­stio­na­riu­sza. Ważne jest, aby podali wszyst­kie istot­ne in­for­ma­cje o zdro­wiu dziec­ka.

Szcze­pion­ka jest dar­mo­wa i do­bro­wol­na.

De­kla­ra­cja na szcze­pie­nia

Kwe­stio­na­riusz wstęp­ne­go wy­wia­du prze­sie­wo­we­go przed szcze­pie­niem osoby nie­peł­no­let­niej prze­ciw CO­VID-19