Wszystkie wpisy, których autorem jest SP Hadykowka

Spotkanie ze sztuką

Historię dobrej i pięknej córki, która udaje się do mrocznego zamku Bestii i chcąc ocalić życie  ojca zostaje tam zamiast niego w niewoli, znają i dzieci i dorośli.

„Piękna i Bestia”, bo o niej tu mowa jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej magicznych baśni. Wielokrotnie adaptowana na potrzeby literatury, filmu i teatru, tym razem  13 października 2021 r. zagościła z grupą teatralną w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie

Dostarczając niezapomnianych wrażeń i wzruszeń ,60 minutowy spektakl w mądry sposób opowiadał najmłodszym o istocie miłości. Konfrontując ją z takimi wartościami jak lęk, brak akceptacji czy próżność pokazywał, że w każdym można dostrzec dobro i wrażliwość,  a w życiu tak naprawdę najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu…

Przedstawienie wywarło na nas ogromne wrażenie, nikt na widowni nie czuł  znużenia. Atrakcyjne kostiumy, choreografia i scenografia budziły podziw.

Po dużej dozie wrażeń udaliśmy się do restauracji na pizzę i inne ciepłe przekąski.

Do szkoły wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni, co jest dowodem na to, że wyjazd można uznać za udany.

IMG_9254.JPG

NOWĄ SZKOLNĄ DROGĄ IDZIEMY ODWAŻNIE…

Rok szkolny 2021/2022 społeczność Szkoły Podstawowej w Hadykówce rozpoczęła Mszą Świętą w kaplicy. W słowie skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców ksiądz Rafał Wesołowski – nasz szkolny katecheta, zwrócił uwagę na pielęgnowanie wzajemnych relacji. Po Mszy Św. głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Magda, która powitała wszystkich serdecznie, przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, życzyła dobrego i spokojnego roku szkolnego, a nauczycieli oraz rodziców uczniów klasy I zaprosiła na uroczyste pasowanie na ucznia, które w kameralnym gronie odbyło się w budynku naszej szkoły.

Przyszli pierwszoklasiści z bijącymi sercami oczekiwali na ten dzień, aby po wielu próbach, w odświętnych strojach zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Teksty wierszy i piosenek wyrażały ich oczekiwanie, radość, ale również niepewność związane z wkroczeniem na drogę edukacji szkolnej. Po występie dzieci uroczyście ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, a następnie zostały pasowane przez panią dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Na pamiątkę tego dnia pierwszaki otrzymały dyplomy oraz upominki. Po uroczystości przyszedł moment na sesję fotograficzną. Mamy nadzieję, że moment pasowania pozostanie w pamięci Izabeli, Jana, Zosi oraz Hiacynty jako radosne wspomnienie początku fascynującej drogi odkrywania świata, swoich zainteresowań i talentów oraz nawiązywania wielu przyjaźni.

MD

IMG_8866.JPG
IMG_8866.JPG
41 wyświetleń
IMG_8867.JPG
IMG_8867.JPG
33 wyświetlenia
IMG_8868.JPG
IMG_8868.JPG
33 wyświetlenia
IMG_8870.JPG
IMG_8870.JPG
31 wyświetleń
IMG_8871.JPG
IMG_8871.JPG
35 wyświetleń
IMG_8872.JPG
IMG_8872.JPG
33 wyświetlenia
IMG_8873.JPG
IMG_8873.JPG
27 wyświetleń
IMG_8874.JPG
IMG_8874.JPG
33 wyświetlenia
IMG_8875.JPG
IMG_8875.JPG
31 wyświetleń
IMG_8876.JPG
IMG_8876.JPG
29 wyświetleń
IMG_8877.JPG
IMG_8877.JPG
28 wyświetleń
IMG_8878.JPG
IMG_8878.JPG
27 wyświetleń
IMG_8879.JPG
IMG_8879.JPG
26 wyświetleń
IMG_8880.JPG
IMG_8880.JPG
26 wyświetleń
IMG_8881.JPG
IMG_8881.JPG
27 wyświetleń
IMG_8882.JPG
IMG_8882.JPG
28 wyświetleń
IMG_8883.JPG
IMG_8883.JPG
28 wyświetleń
IMG_8884.JPG
IMG_8884.JPG
38 wyświetleń

Szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia

Sza­now­ni Ro­dzi­ce, drodzy Ucznio­wie.

Po­ni­żej pu­bli­ku­je­my ma­te­ria­ły Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki / De­par­ta­ment In­for­ma­cji i Pro­mo­cji do­ty­czą­ce szcze­pień dzieci po­wy­żej 12 roku życia. Za­miesz­czo­ne ma­te­ria­ły mają je­dy­nie cha­rak­ter in­for­ma­cyj­ny.

Har­mo­no­gram szcze­pień po wa­ka­cjach

Po za­koń­cze­niu wa­ka­cji szcze­pie­nia będą wy­ko­na­ne w do­tych­cza­so­wych miej­scach oraz w tym­cza­so­wych mo­bil­nych punk­tach szcze­pień. Zor­ga­ni­zu­ją je pod­mio­ty lecz­ni­cze pro­wa­dzą­ce sta­cjo­nar­ne punkty szcze­pień.

Szcze­pie­nia będą od­by­wa­ły się według na­stę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu:

  • I ty­dzień wrze­śnia (1.09-5.09) – ty­dzień in­for­ma­cyj­ny – lekcje wy­cho­waw­cze i spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi o cha­rak­te­rze in­for­ma­cyj­no-edu­ka­cyj­nym,
  • II ty­dzień wrze­śnia (6.09-12.09 – ty­dzień przy­go­to­wa­nia do szcze­pie­nia – zbie­ra­nie przez wy­cho­waw­ców zgód od ro­dzi­ców i opie­ku­nów praw­nych na szcze­pie­nie dzieci,
  • III ty­dzień wrze­śnia (13.09-19.09) – ty­dzień szcze­pień.

Przy­go­to­wa­nie się ucznia do szcze­pie­nia – re­ko­men­da­cje dla ro­dzi­ców

Wspól­nie z Mi­ni­ster­stwem Zdro­wia opra­co­wa­li­śmy także re­ko­men­da­cje do­ty­czą­ce przy­go­to­wa­nia się ucznia do szcze­pie­nia. Są one skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim do ro­dzi­ców i opie­ku­nów. W za­le­ce­niach zna­la­zły się m.​in. in­for­ma­cje do­ty­czą­ce spo­ży­wa­nia po­sił­ków przed szcze­pie­niem czy przyj­mo­wa­nia leków. Przed szcze­pie­niem ro­dzi­ce po­win­ni zwró­cić także szcze­gól­ną uwagę na rze­tel­ne wy­peł­nie­nie kwe­stio­na­riu­sza. Ważne jest, aby podali wszyst­kie istot­ne in­for­ma­cje o zdro­wiu dziec­ka.

Szcze­pion­ka jest dar­mo­wa i do­bro­wol­na.

De­kla­ra­cja na szcze­pie­nia

Kwe­stio­na­riusz wstęp­ne­go wy­wia­du prze­sie­wo­we­go przed szcze­pie­niem osoby nie­peł­no­let­niej prze­ciw CO­VID-19

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Rozkład dzwonków – Szkoła Podstawowa Nr 3

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice!
Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się Mszą Św. w kaplicy w Hadykówce 1 września o godz. 9.00.

Po Mszy Św. uczniowie klas 0-III wraz z rodzicami udadzą się do Szkoły Podstawowej w Hadykówce na krótkie spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas. Uczniowie klas IV-VIII pozostaną w kaplicy, gdzie od wychowawców uzyskają informację odnośnie organizacji roku szkolnego 2021/2022.
Prosimy o przestrzeganie wytycznych sanitarnych MZ oraz GIS.
Z poważaniem Agnieszka Magda-dyrektor szkoły

Zajęcia na basenie

Uprzejmie informujemy iż od 1lipca do 30 sierpnia 2021 OWiR w Cmolasie realizuje PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA pod nazwą „UMIEM PŁYWAĆ” – dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych, których głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Na pływalni krytej w Cmolasie realizowane będą zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla wszystkich uczniów klas I-III z terenu Gminy Cmolas.

Ponadto podczas wakacji (od 1. lipca 2021), dzięki sfinansowaniu przez organ prowadzący dodatkowych zajęć na pływalni w Cmolasie, uczniowie klas I-III mogą z nich skorzystać bezpłatnie 1 godzinę tygodniowo, a uczniowie klas IV-VIII 2 godziny tygodniowo w ramach wejść indywidualnych.

Finał drugiej odsłony projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS

17 i 18 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbył się finał drugiej odsłony projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS dedykowanego szkołom z województwa podkarpackiego. To zwieńczenie warsztatów teatralnych, jakie z uczniami przeprowadzili aktorzy. Przez dwa dni na Dużej Scenie w krótkich formach scenicznych zaprezentowało się 137 uczniów z 23 szkół.

Pomysł zorganizowania warsztatów teatralnych w sieci zrodził się ponad rok temu na początku pierwszego lockdownu. Pierwsza edycja projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS została zrealizowana w ramach programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zainteresowanie warsztatami teatralnymi online przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, a w ich przeprowadzenie zaangażował się niemal cały zespół artystyczny. Niestety, ze względu na przedłużającą się trudną sytuację epidemiologiczną, pierwsza edycja warsztatów nie doczekała się finału w realnej rzeczywistości i popisy młodych adeptów sztuki aktorskiej mogliśmy podziwiać jedynie online. Tym bardziej cieszy nas fakt, że podczas drugiej edycji aktorzy i uczniowie mogli spotkać się w realnej rzeczywistości, a ich ciężka praca znalazła swój finał na scenie. Na deskach teatru swoje talenty zaprezentowali również nasi uczniowie: Wiktoria Brózda, Julia Serafin,Magdalena Wójcik i Grzegorz Wójcik. Jury w składzie:– Iwona Bereś – Starszy wizytator – koordynator ds. wdrażania podstaw programowych oraz koordynator doradztwa metodycznego w Podkarpackim Kuratorium Oświaty: -Magdalena Mróz – Główny specjalista w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
– Jan Nowara – Dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie postanowiło przyznać Grzegorzowi Wójcikowi nagrodę indywidualną.

Uczniom serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy Panu Kornelowi Pieńko za wspaniałą opiekę oraz cudowne kreacje naszych uczniów.

Dziękujemy także Rodzicom naszych dzieci.

DLA MAMY I TATY…

20210524_100637.jpg

Bliskie i serdeczne relacje z rodziną to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas. Rodzina to największy skarb. „To maleńki kraj, w którym tata jest prezydentem, mama panią prezydentową, ministrem finansów, ministrem zdrowia, ministrem kultury i stanów wyjątkowych w rodzinie.”

 Z tak szczególnej okazji dzieciaki z wielkim zaangażowaniem przygotowały występ, w którym zaprezentowały swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. W trakcie przygotowań do realizacji filmu wykonywały też podarunki, w które włożyły ogrom pracy.

Wszystkim Rodzicom z naszej szkoły życzymy dużo zdrowia, radości, spokoju i wzajemnego zrozumienia w tych trudnych czasach. Jednocześnie wyrażamy słowa PODZIĘKOWANIA ZA WYSIŁEK I POŚWIĘCENIE JAKIE WKŁADACIE WE WSPÓŁPRACĘ ZE SZKOŁĄ !

 Zapraszamy do obejrzenia uroczystej akademii, a podczas oglądania życzymy miłych wrażeń.

„Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia. Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia. Jeśli jednak nie skupiamy się na roztrząsaniu własnych pomyłek, z czasem powstają w ten sposób prawdziwe arcydzieła. Z czasem uczymy się także, że to nie piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie.”

(Richard Paul Evans)

W oczekiwaniu na wakacje…

IMG_8170.JPG

16 czerwca był w naszej szkole dniem pełnym niespodzianek. Na placu szkolnym stanęły dmuchane zjeżdżalnie. Pod namiotem stoły uginały się od pysznych przekąsek, ciastek i napojów, które przygotowali rodzice. A wszystko po to, aby po długiej pandemicznej przerwie dzieci na nowo odkryły radość ze wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu.  Pogoda dopisała, dzieci z ogromną radością korzystały z przygotowanych atrakcji. Okazało się, że większość z nich ma niespożyte pokłady energii.

W przerwie na odpoczynek dzieci mogły przekonać się, że balon to nie tylko kawałek gumy, który po nadmuchaniu służy do dekoracji wszelkich imprez, ale także ile radości może dać wykonanie z nich piesków, żyraf, kwiatków itp. Zabawy z balonami to idealna propozycja kreatywnych zabaw. Nie zabrakło również lodów, którymi dzieci rozkoszowały się po szaleństwach na zjeżdżalniach. Ich roześmiane i rumiane twarze mówiły same za siebie – jest super!

         Mamy nadzieję, że ten dzień, który obfitował w mnóstwo pozytywnych wrażeń będzie mile wspominany przez dzieci.

Dziękujemy Pani Dyrektor oraz Rodzicom za zorganizowanie tak aktywnej i wesołej imprezy.

L.Małek

„SZLACHETNE ZDROWIE, NIKT SIĘ NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ, AŻ SIĘ ZEPSUJESZ”. J. Kochanowski

W myśl powyższego fragmentu fraszki J. Kochanowskiego oraz słów przysięgi Hipokratesa: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Hadykówce wraz ze szkolnym realizatorem uczestniczyli w programie „Nie pal przy mnie, proszę!” w oparciu o „Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”, wydany przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie. Koordynatorem programu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej.

Uczniowie uczestniczący w programie z pomocą wiewiórki Wiki dowiadywali się: co to jest zdrowie i od czego ono zależy, poznawali czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz przybliżono im pojęcie biernego palenia. Celem programu było wykształcenie u dzieci postawy gotowości do radzenia sobie w przypadku zagrożenia zdrowia oraz postawy obrony przed biernym paleniem.

Dodatkowo uczniowie oglądali film, wyjaśniający dlaczego dzieci i młodzież sięgają po papierosa i ukazujący asertywną postawę wobec namawiających. Dla rodziców uczestników programu przygotowano i przekazano broszury m.in. na temat zgubnych skutków czynnego palenia oraz wpływu palenia biernego na zdrowie i rozwój dzieci. Nasi wychowankowie przygotowali kotyliony kojarzące się z czystym powietrzem i naturą i umieścili na nich znaczki z hasłem „Nie pal przy mnie, proszę!”, następnie chętni uczniowie zabrali je do domu.

W ramach programu zrealizowano rodzinny konkurs na transparent promujący zdrowy styl życia bez tytoniu. Celem konkursu było: utrwalanie wiadomości i umiejętności nabytych w trakcie realizacji programu, zainteresowanie bliskich problematyką skutków palenia biernego i czynnego, zmotywowanie osób palących z otoczenia dziecka do refleksji nad swoim zdrowiem, stworzenie przestrzeni do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu i rozmowy dotyczącej zdrowego i aktywnego stylu życia. Zwycięzcami w tym konkursie zostali Arkadiusz O. z klasy II oraz Piotr Cz. z klasy III, obydwaj chłopcy zajęli I miejsce i zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi w postaci książek i przyborów szkolnych oraz zdrowymi owocami. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich bliskim świetnych pomysłów i twórczego podejścia do tematyki konkursu.

Dodajmy, że nasi uczniowie aktywnie realizowali zadania przewidziane w programie i byli żywo zainteresowani tematyką zdrowia, jego ochrony i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu. Program „Nie pal przy mnie, proszę!” był realizowany w Szkole Podstawowej w Hadykówce niemal przez cały rok szkolny 2020/2021. Jego rozpoczęcie, jak i zakończenie zasygnalizowaliśmy gazetkami tematycznymi na szkolnym korytarzu odpowiednio 20 listopada 2020 r. w Światowy Dzień Rzucania Palenia oraz 31 maja 2021 r. , kiedy obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu.

Doskonałym podsumowaniem programu niech będą hasła rymowanki umieszczone na konkursowych transparentach:

„Szanuj zdrowie, szanuj życie! Nie pal biernie, nie pal skrycie!”

„Nie pal przy mnie, proszę, ja dymu nie znoszę! Przestań tracić dużo kasy, lepiej jedźmy gdzieś na wczasy!”

MD